Om psykomotorisk fysioterapi

Psykomotorisk fysioterapi er en spesialgren innen fysioterapi. Metoden ble utviklet  i perioden fra 1947 til 1953, gjennom et samarbeid mellom fysioterapeut  Aadel Bulow Hansen og psykiater Trygve Braatøy. De så begge en klar sammenheng mellom muskelspenninger, pust og følelser.

Metoden omfatter  bevegelser og spesifikke øvelser,ulike former for massasje, sansestimulering og samtale.

Utgangspunktet er hele mennesket, og innfallsporten er kroppen.

psykomotorisk fysioterapiPsykomotorisk fysioterapi bygger på en forståelse av kroppen som en funksjonell og samspillende enhet.Endringer et sted forplanter seg til andre kroppsdeler og funksjoner. Enhver undersøkelse omfatter derfor hele kroppen uansett hva slags symptomer og plager pasienten har. Vi søker å oppnå gode spennings-,belastnings- og balanseforhold. Derfor behandles hele kroppen i løpet av en psykomotorisk behandlingstime. Behandlingen varer en time.

Det er kroppen som står i sentrum for behandlingen.Behandlingen tar utgangspunkt i en  en samtale og en grundig undersøkelse  som har som mål å kartlegge pasientens ressurser.

Dette påvirker valg av behandling:

 • sykehistorie
 • kroppsholdning, med fokus bevegelighet og balanse
 • pust
 • bevegelser og funksjonstester
 • muskulatur
 • kroppsbevissthet og kroppskontakt

Pasientens tilstand og ressurser, egne vurderinger og livssituasjon er også viktige faktorer ved  valg av målsetting og metode.

Behandlingen kan være støttende og ha som formål å virke stabiliserende og samlende. Eller inngripende og ta sikte på å endre kroppslige og følelsesmessige vane- og reaksjonsmønstre.

Psykomotorisk fysioterapi er en hjelp til selvhjelp.Det er helt avgjørende at pasienten deltar aktivt og er motivert for å jobbe med seg selv.

Omstilling kan ta tid, denne behandlingsformen  kan derfor gå over lang tid.

Hvem kan ha nytte av psykomotorisk behandling?

Vanligvis behandles alle former for belastningslidelser og funksjonsforstyrrelser i muskelskjelett-systemet, psykosomatiske sykdommer og ulike psykiske lidelser som for eksempel angst og depresjon.

Hva er målsettingen med med behandlingen?

tonsenhagen fysikalske instituttPasientenes utgangspunkt er forskjellig, og de vil derfor ha ulikt utbytte av behandlingen. Mange vil oppleve at de

 • får bedre forståelse mellom anspenthet, pust og følelser
 • får bedre forståelse av kropp, holdning og bevegelse, hva fremmer gode bevegelser?
 • lærer å finne  og sette egne grenser, og å ta kroppens signaler på alvor
 • lærer noe om avspenning, og egen lindring av smerter
 • lærer å forebygge sykdom og smerter gjennom bevisstgjøring om årsak og virkning
 • oppleve mestring i forbindelse med endring og innsikt

I psykomotorisk fysioterapi jobber vi mot en  kropp med god holdning der ledd, muskulatur, sirkulasjon og respirasjon har gode betingelser.

En kropp i bevegelig balanse vil si en kropp som er stabil og stødig, samtidig som den er ledig og fleksibel.